Obchodné podmienky
Fotoštúdio mm-fotostudio


1. PREDMET ČINNOSTI
mm-fotostudio.sk v prvom rade organizuje foto služby v druhom vzdelávacie kurzy, prednášky, zážitkové semináre a workshopy zamerané na rozvoj kreativity, umeleckých a tvorivých činností (ďalej akcie) s cieľom rozvoja osobnosti klientov.

2. LEKTORI A SPOLUPRACOVNÍCI
pri svojej činnosti spolupracujeme s profesionálmi

3. INFO A KONTAKT
Informácie o činnosti sú zverejnené na webovej stránke. V prípade nejasností alebo snahy dohodnúť osobité podmienky neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@mm-fotostudio.sk alebo telefonicky – kontakty sú na webstránke.

4. DATABÁZA ZÁUJEMCOV
Záujemca o aktivity mm-fotostudio.sk sa môže zaregistrovať prostredníctvom webstránky, nakontaktovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade fotení klientov bezodkladne  kontaktujeme a dohadujeme termíny. Záujemcov o iné aktivity evidujeme a priebežne ich informujeme o aktivitách, o ktoré prejavili záujem. mm-fotostudio.sk sa zaväzuje, že kontaktné informácie a osobné údaje použije iba pre svoje interné potreby v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a neposkytne ich ďalším subjektom.

5. CENY
Každá služba a akcia (s výnimkou bezplatných alebo získaných zdarma v súťaži) má cenu, ktorej výška je uvedená v Eur na stránke v základných info o cenách. Cena je kalkulovaná na základe finančných a prevádzkových nákladov na konkrétnu akciu.

6. CENOVÉ ZĽAVY, AKCIE, SÚŤAŽE
O zľavách a aktuálnych akciách informujeme na našej webstránke.

7. ÚHRADA CENY
Ak sa záujemca rozhodne pre objednanie akejkoľvek služby v mm-fotostudio.sk v určitom termíne, vyplní elektronickú objednávku, ktorá je v okne s informáciami o cenách. Záujemcom sa spätne ohlásime do 3 pracovných dní, ak však záujemca nedostane do 3 dní potvrdzovací e-mail, obráti sa na nás neodkladne emailom alebo telefonicky. Účasť na niektorých službách je podmienená úhradou zálohy, ktorou si záujemca rezervuje termín. Podmienky platby sa dohodnú ústnou alebo písomnou formou. Ak prihlásený zákazník požaduje platbu prostredníctvom faktúry, uvedie to v poznámke a bude mu vystavená a zaslaná faktúra, ktorá je splatná v uvedenej lehote splatnosti. O úhrade zákazník informuje sms-správou e-mailom alebo pošle kópiu prevodného bankového príkazu e-mailom na info@mm-fotostudio.sk, čím si zaistí okamžitú rezerváciu miesta termínu. V prípade, že úhrada nebude realizovaná v stanovenom termíne, nezaručujeme prihlásenému termín, ten bude uvoľnený ďalšiemu záujemcovi. Doplatok ceny služby sa realizuje v hotovosti fotografovi na mieste akcie za príjmový doklad.

8. ZRUŠENIE FOTENIA A NEÚČASŤ
Ak sa na objednaný termín klient nedostaví, záloha prepadá a v prípade ďalšej rezervácie termínu sa záloha platí opätovne. V prípade, že klient v daný termín nemôže prísť, je potrebné to oznámiť bezodkladne najmenej však 3dni pred termínom. V tom prípade záloha za fotenie bude presunutá na ďalší termín. Termín je možné zrušiť max 3 krát.

9. DARČEKOVÝ POUKAZ
Ak sa záujemca rozhodne venovať poukaz na fotenie v mm-fotostudio.sk ako darček, obráti sa na nás horeuvedeným spôsobom. V prípade objednania darčeku sa hradí plná cena fotenia prípadných služieb navyše. Po dodaní údajov na vyplnenie darčeku sa dohodneme o spôsobe vyhotovenia a doručenia.

Platnosť je vždy na ňom uvedená, je spravidla 6 mesiacov odo dňa vystavenia. Po vzájomnej dohode môžeme termín platnosti upraviť či predĺžiť.

10. REALIZÁCIA A DOKUMENTÁCIA AKCIE
Každá služba mm-fotostudio.sk má vypracovanú metodiku, zámer, organizačný a časový plán, za ktorú zodpovedá fotograf. Na záver fotenia je klient vyzvaný na vyplnenie ankety, ktorej súčasťou je udelenie súhlasu/nesúhlasu s uverejnením fotografií zúčastnených.

11. LICENČNÉ A AUTORSKÉ PODMIENKY
fotografie mm-fotostudio.sk sú vytvorené a vypracované na základe odbornej metodiky, ktorá podlieha autorskému zákonu. Všetky materiály, predlohy a fotografie sú autorským dielom fotoštúdia mm-fotostudio.sk , sú určené na realizáciu konkrétnej akcie a nie je dovolené ich ďalšie reprodukovanie, šírenie, zverejňovanie a použitie na komerčné účely.(V prípade licenčných zmlúv sú výnimky)

12. ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ
v prípade, že klient nevyplní anketu kde by vyslovene nesúhlasil s uverejnením fotografií má štúdio mm-fotostudio.sk nárok na zverejnenie fotiek na svojom webe. V prípade že sa dodatočne klient rozhodn, že fotografie na webe nechce je možné požiadať o zmazanie fotiek z webu pomocou kontaktného formulára. Spravidla to trvá 3dni

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Všeobecné, organizačné a obchodné podmienky mm-fotostudio.sk, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a Autorského zákona č. 383/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obchodné podmienky fotoštúdia mm-fotostudio.sk
boli aktualizované dňom 1. septembra 2015.